NEWBIE2019-11-04T09:28:07+01:00

Newbie in een notedop

Nieuwkomers zijn cruciaal voor zowel het behoud van de landbouw in Europa als voor de verdere ontwikkeling van het Europese platteland. Ze stimuleren de innovatie en het ondernemerschap in de sector. Hun kennis, vaardigheden en hun netwerk zijn bovendien een verrijking voor de sector. Nieuwkomers worden echter geconfronteerd met een aantal uitdagingen en problemen. Het Newbie netwerk zal een bijdrage leveren om de huidige hindernissen van de nieuwkomers te overbruggen en handvaten aanreiken voor de realisatie van succesvolle bedrijfsstrategieën.

Het Newbie netwerk beoogt de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe business modellen, en richt zich daarbij in het bijzonder tot (jonge) opvolgers en landbouwers die volledig ‘van scratch’ in de sector starten.

Het Newbie netwerk biedt een uniek platform voor nieuwkomers, opvolgers, adviseurs, onderzoekers en belangrijke regionale en nationale actoren.

Wie zijn de nieuwkomers in de landbouw ?

We definiëren nieuwkomers als iedereen die een nieuw landbouwbedrijf opstart of een bestaand landbouwbedrijf overneemt. Nieuwkomers zijn dus een zeer diverse groep, landbouwers van verschillende leeftijden en met zeer uiteenlopende achtergrond. Nieuwkomers ervaren een aantal gemeenschappelijke barrières: toegang tot land, arbeid, kapitaal, afzetmarkten, kennis en het network dat nodig is om deze toegang mogelijk te maken.

Nieuwkomers zijn cruciaal voor de leefbaarheid, weerbaarheid en competitiviteit van de landbouwsector alsook voor het behoud van het Europese platteland.

– Newbie consortium

Newbie uitdagingen

Nieuwkomers worden geconfronteerd met heel wat hindernissen bij het uitbouwen van een duurzaam business model voor hun landbouwbedrijf. Newbie helpt nieuwkomers om deze obstakels te overbruggen. Voorbeelden van de uitdagingen zijn:

¨ Toegang tot land: stijgende grondprijzen en pachtprijzen bemoeilijken of verhinderen de opstart van een nieuw bedrijf. Nieuwkomers van buiten de sector en overnemers treden in competitie als het gaat om het verwerven van landbouwgronden.

¨ Toegang tot kapitaal: activa, zoals grond, kunnen nodig zijn om financiële leningen aan te gaan

¨ Toegang tot informatie: nieuwkomers kunnen problemen ervaren bij de toegang tot gangbare informatie over land- en tuinbouw.

¨ Toegang tot afzetmarkten: nieuwkomers ervaren mogelijk problemen om toe te treden tot bestaande markten of ze zijn soms onvoldoende geïnformeerd over bestaande afzetkanalen.

Actie

Newbie zal diverse activiteiten organiseren, zowel op nationaal als op Europees niveau. Nationale discussiekringen zullen worden opgezet. Dit platform brengt nieuwkomers en relevante stakeholders samen.

Newbie zal een videokanaal ontwikkelen met inspirerende verhalen van nieuwkomers uit de verschillende deelnemende lidstaten.

Newbie voorziet mogelijkheden voor Europese bilaterale uitwisseling tussen nieuwkomers en landbouwadviseurs

Discussiekringen

Discussiekringen vormen een centrale component van Newbie. Deze kringen brengen ongeveer 50 personen samen: nieuwkomers, opvolgers, adviseurs, docenten/leraars en onderzoekers. Zij komen tweemaal per jaar samen en bespreken daarbij diverse nieuwe business modellen. De nationale discussiekringen hebben daarnaast ook een belangrijke rol in de validatie van toolkits en zijn een platform voor de uitwisseling van ervaringen. De resultaten van deze discussies worden gedeeld met de collega’s in de andere lidstaten.

Stuurgroepen

De nationale stuurgroepen bestaan uit 8-10 experts die eveneens tweemaal per jaar samenkomen. Ze vormen een klankbord voor het consortium. Zij leveren input voor de discussiekringen en maken een lijst op met prioritaire thema’s. Leden van de stuurgroep zijn ambassadeurs van Newbie en sturen het consortium bij de selectie van trainingsprogramma’s

NEWBIE flyer België

Blogposts