In september werd het tweede tussentijdse rapport van de SUFISA case studie van fruitteelt gepubliceerd. Het rapport kan je hier downloaden. Van het rapport is ook een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar. Het rapport bundelt de resultaten van de eerste fase van het SUFISA project, waarin gesteund wordt op kwalitatieve methoden. In een tweede fase zullen met behulp van een enquête (link) de resultaten verfijnd worden met kwantitatieve gegevens. Het SUFISA project, dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie, bundelt 22 onderzoekstrajecten op landbouwsectoren uit elf Europese landen. Als EU-breed project kan SUFISA meerwaarde bieden door bijvoorbeeld inzichten over de Poolse appelsector en de Italiaanse perensector te koppelen aan de inzichten gebaseerd op deze studie.

De gekozen benadering van het onderzoek plaatst de landbouwer centraal: zijn perspectief op de onderzoeksthema’s wordt belangrijk geacht. Daarom werden als aanvulling op een media-analyse, waarin Vlaamse en internationale berichtgeving van 2006 tot 2016 geraadpleegd werd, en een documentaire analyse (desktop study) ook elf fruittelers werden geïnterviewd. Daarenboven werden twee focusgroepen met fruittelers georganiseerd, en een stakeholderworkshop met diverse actoren uit de fruitsector.

Het onderzoek wees uit dat een aantal gekende problemen van de fruitsector de wereld nog niet uit zijn. Zo blijft overaanbod een structureel probleem in de markt van appels, wat de Vlaamse fruitteler ertoe drijft om steeds verder te specialiseren in Conférence peren. Conférence is een waardevol product op de wereldmarkt, maar de uitgesproken exportgerichtheid van de sector maakt haar dan weer kwetsbaar voor verstoringen van de internationale handel. Met het Russisch embargo op Europese groenten en fruit kwam een nachtmerrie dan ook uit. In de markt van de appels, en in toenemende mate ook die van de peren, verwacht men dat clubrassen de interesse bij de (Belgische) consument kunnen aanwakkeren, en op die manier een hogere marge voor de fruitteler mogelijk zullen maken. De introductie van clubrassen en nieuwe vrije rassen loopt echter niet van een leien dakje; de investeringskosten van de aanplant van een nieuw ras zijn hoog, en de slaagkans eerder klein.

Anderzijds zorgen de toenemende verschillen in grootte en specialisatiegraad van fruittelers voor spanningen binnen de veilingen, en dwingen die om hun traditionele manier van werken te herzien. Toch blijft samenwerking (in coöperatieven) voor veel fruittelers de oplossing, omdat dit hen een betere onderhandelingspositie geeft in de keten. Het is opmerkelijk dat twee minder vaak genoemde problemen naar voor werden geschoven als cruciaal voor het overleven van de fruitteelt: de mogelijkheden op het vlak van gewasbescherming en de beschikbaarheid van seizoenarbeid.